Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Popularizace VUT

:

O Projektu

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Teď už vím,


že pro správný návrh konstrukce
je dobré míti vědu po ruce

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji

Snižujeme náklady


Grant Office snižují náklady společnou marketingovou strategií

Sdílíme unikátní přístroje


Podporujeme efektivní využívání unikátních laboratoří

a přístrojů

Platforma pro národní i EU spolupráci


Grant Office usiluje o spolupráci s odbornou i laickou veřejností

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji
Název projektu:                Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
Číslo projektu:                  CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Termín realizace:             01. 06. 2012 – 31. 5. 2014
 
Seznámení se s vědeckým potencionálem a možností spolupráce
Centrálně řízená popularizace unikátních výsledků vědy a výzkumu center excelence ze strany VUT v Brně.
Do projektu se zapojila centra AdMaS, CEITEC, CMV, CVVOZE, NETME a SIX).
Popularizace center probíhá prostřednictvím:
- webových stránek projektu
- šířením materiálů o výstupech VaV
- vydáváním odborných článků
- vytvořením videospotů, 3d prohlídek a fotobank výzkumných center VUT v Brně
- realizací dnů otevřených dveří, konferencí a veletrhů
 
Podpora talentovaných studentů základních, středních a vysokých škol
Podpora systematické práce se studenty je zajištěna propojením spolupráce středních škol
a Vysokého učení technického v Brně s nadějnými žáky, studenty a zájemci o VaV.
Jednotlivá vědeckovýzkumná centra Vysokého učení technického v Brně realizují :
- prezentace výstupů nejnovějšího bádání na vybraných školách
- motivační přednášky, workshopy a kurzy zaměřené na jednotlivé vědecké oblasti
- návštěvu odborných laboratoří výzkumných center s množstvím pokusů a her
- exkurzi do průmyslových firem pro vytvoření si představy o přenosu výzkumné činnosti do praxe
- zapojení studentů do práce vědeckovýzkumných týmů
 
Zapojení do vzdělávacích a popularizačních aktivit určených pro širokou veřejnost
Vzdělávání pracovníků VaV je doplňkovou aktivitou projektu.
Realizace vzdělávacích kurzů napomáhá vědeckovýzkumným a marketingovým pracovníkům
k posílení jejich odborných kompetencí v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace,
šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v ochraně,
ohodnocování a správě duševního vlastnictví.
 

JSME TAKÉ
NA SOCIÁLNÍCH
SÍCÍCH

KONTAKTY
tel:    541 144 640
mobil: 603 426 627
email: popvut@ro.vutbr.cz